Lansare apeluri de selecție - Asociația GAL Codrii Pașcanilor

Asociația GAL "Codrii Pașcanilor" Asociația GAL Codrii Pașcanilor

Noiembrie 2022

COMUNICAT DE PRESĂ

LANSARE APELURI DE SELECȚIE

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER

Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”

Nr. contract de finanțare: C19403201011612411126/24.11.2021

Beneficiar: Asociația Grupului de Acțiune Locală Codrii Pașcanilor

Asociația Grupului de Acțiune Locală “Codrii Pașcanilor”, cu sediul în comuna Moțca, str. DN28A, județul Iași, e-mail: [email protected], site: http://galcodriipascanilor.ro este compusă din 5 comune: Moțca, Tătăruși, Miroslovești, Stolniceni – Prăjescu si Cristești.

Prin activitatea sa, Asociația GAL „Codrii Pașcanilor” sprijină dezvoltarea localitaților rurale acționând asupra potențialilor beneficiari pentru informarea acestora privind oportunitățile de investiții prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), acordarea de sprijin privind elaborarea, selectarea si finanțarea proiectelor.

Asociația Grupului de Acțiune Locală “Codrii Pașcanilor” va primi în perioada următoare proiecte pentru:

1. Măsura M05/6AInvestitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” (cu fonduri provenite din FEADR)

2. Măsura M05/6AInvestitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” cu fonduri provenite din Instrumentul de Redresare a Uniunii Europene (EURI)

3. Măsura M06/6B – Investiții pentru dezvoltare rurală în teritoriul GAL „Codrii Pascanilor”

 

-         Data lansării apelului de selecție: 01.11.2022


-         Tipuri de beneficiari eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin masura M05 sunt:

a)   micro‐întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente și nou‐înființate (start‐ups) din teritoriul GAL;

b)   fermierii sau membrii unor gospodării agricole (autorizați cu statut minim pe PFA) care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

c)   medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat și funcționează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar;

d)   medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat și funcționează în cadrul unui cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale.

 

Tipuri de actiuni eligibile în cadrul măsurii M05:

v Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:

ü fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;

ü fabricarea produselor chimice, farmaceutice;

ü activități de prelucrare a produselor lemnoase;

ü industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;

ü fabricare produse electrice, electronice,

ü producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton etc;

v Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:

ü activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)

v Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:

ü Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;

ü Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;

ü Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;

ü Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;

ü Servicii tehnice, administrative, etc;

v Investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement;

v Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.

-         Tipuri de beneficiari eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin măsura M06 sunt:

ü societate civilă:

-      ONG‐uri‐pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe, etc) și socială (creşe, infrastructură tip after‐school, etc);

-      ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

-      unități de cult conform legislației în vigoare.

ü entități publice:

-      comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

ü persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.

 

- Tipuri de acțiuni eligibile în cadrul măsurii M06:

·        înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport etc).

·        renovarea si/sau dotarea clădirilor publice și amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de târguri etc.)

·        achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private dar care este indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii de autobuz;

·        achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreţinere spaţii verzi etc.)

·        inființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;

·        extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol;

·        înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă.

  • restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B;
  • restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B;
  • modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale;
  • achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.


Data limită de depunere a proiectelor este: 15.12.2022

Locul de depunere al proiectelor este la sediul Asociației GAL „Codrii Pașcanilor”, comuna Moțca, Str. DN28A, cod postal 707345, județul Iași *(în incinta caminului cultural, etaj 1).

Termenul maxim de finalizare a proiectelor va fi 31.12.2025 iar termenul limita de depunere a ultimei cereri de plata a beneficiarilor va fi 30.09.2025.

Suma totală alocată pentru Măsura M05 este de 364.222,43 euro, suma totala alocata acestei sesiuni din fonduri FEADR este de 65.517,56 euro, iar valoarea maximă eligibilă nerambursabila a unui proiect nu va putea depăși 65.517,56 euro.

Suma totală alocată din fondurile EURI pentru Măsura M05 este de 53.724,58 euro, suma totala alocata acestei sesiuni este de 53.724,58 euro, iar valoarea maximă eligibilă nerambursabila a unui proiect nu va putea depăși 53.724,58 euro.

Suma totală alocată pentru Măsura M06 este de 669.191,41 euro, suma totala alocata acestei sesiuni este de 144.709,67 euro, iar valoarea maximă eligibilă nerambursabila a unui proiect nu va putea depăși 28.941,93 euro.

Informații suplimentare și detaliate privind accesarea și derularea măsurii M05 sunt cuprinse atât în Fișa măsurii cât și în Ghidul Solicitantului în vigoare la momentul lansării prezentului apel de selecție, disponibil pe site-ul Asociației Grupului de Acțiune Locală „Codrii Pascanilor”. Informațiile detaliate aferente măsurii M05 sunt disponibile în format electronic și/sau pe suport de hârtie la sediul Asociației GAL.    


Informații de contact

Nume Companie

Asociația Grupului de Acțiune Locală "Codrii Pașcanilor"

Persoana de contact

Sava Carmen Amelia

Telefon

0786701498

E-mail